Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" - www.smnadzieja.okay.pl
Znajdujesz się teraz: smnadzieja.okay.pl / Regulaminy:

Regulaminy:

1.    REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT
ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SM „NADZIEJA”.

 

 Załącznik do Uch. Rady Nadzorczej nr 81/2017 z dnia 19.12.2017r

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.

Na podstawie § 133 pkt 11 w związku z § 84 ust.4 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, niniejszym regulaminem określa się zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ustala zasady określające koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i zasady ustalania opłat ponoszonych przez członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców użytkujących lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zasoby lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

§ 2

Członkowie Spółdzielni użytkujący lokale na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz lokali o innym przeznaczeniu jak również osoby członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu obowiązani są do uczestniczenia w kosztach poprzez wnoszenie miesięcznych opłat na zasadach określonych art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z:

1) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

3) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,

§ 3

Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z:

1) eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,

2) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,

3) oraz innymi kosztami zarządu tych nieruchomości,

4) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, w części niepokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości.

§ 4

1. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz według zasad ustawy o ochronie praw lokatorów.

2. Najemcy lokali o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne opłacają czynsz zgodnie z zawartą umową wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. Pożytki i inne przychody Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki

2

przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

3. Właściciele lokali, którzy nie są członkami spółdzielni oraz nie czerpią pożytków i innych przychodów wymienionych w ust 1. Natomiast najemcy lokali nie uczestniczą w podziale pożytków i innych przychodów wymienionych w ust. 1 i 2.

II. Zasady ustalania elementów rozliczeniowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 6

1. Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:

- m2 powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią lokali przynależnych dla rozliczenia opłaty eksploatacji podstawowej,

- m2 powierzchni użytkowej lokalu danej nieruchomości (budynku) dla rozliczeń centralnego ogrzewania,

- mieszkanie, lokal

- udział w nieruchomości wspólnej,

- urządzenia pomiarowe,

- osoby zamieszkałe w lokalu mieszkalnym,

§ 7

Koszty i przychody zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane i rozliczane w skali danej nieruchomości.

III. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 8

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi kalkulowane na poszczególne nieruchomości obejmują:

1. Koszty eksploatacji podstawowej,

2. Odpisy na fundusz remontów zasobów mieszkaniowych,

3. Koszty dostawy gazu,

4. Koszty dostawy wody i odbioru ścieków,

5. Koszty podgrzania wody,

6. Koszty centralnego ogrzewania,

7. Koszty utrzymania instalacji teletechnicznej,

8. Koszty wywozu odpadów komunalnych,

9. Inne koszty.

§ 9

1. Koszty eksploatacji podstawowej obejmują:

1).Opłatę za wieczyste użytkowanie,

2).Podatek od nieruchomości,

3).Ubezpieczenie nieruchomości,

4).Energię elektryczną dla oświetlenia pomieszczeń ogólnego użytku, terenu oraz zasilania urządzeń pracujących na rzecz eksploatacji (np. wymiennikownie , węzły cieplne, suszarnie , wózkownie.)

5) Koszty Administracji,

6) Koszty ogólne Spółdzielni w tym:

 Wynagrodzenie i narzuty pracowników SM „Nadzieja”,

3

 Świadczenia na rzecz pracowników ( miedzy innymi świadczenia urlopowe, BHP, szkolenia),

 Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

 Obsługa prawna Spółdzielni

 Pozostałe koszty ( między innymi usługi kserograficzne, materiały biurowe, amortyzacja, podróże służbowe),

7) Koszty przeglądów rocznych i 5 – letnich wynikających z Ustawy Prawo Budowlane,

8) Inne koszty

Poszczególne pozycje obejmujące "eksploatację podstawową" naliczane są w opłatach za lokale w oparciu o sporządzone kalkulacje wynikowe uwzględniające przewidywane nakłady, jakie należy ponieść w roku kalendarzowym dzielone przez średnioroczną powierzchnię użytkową wraz z powierzchniami lokali przynależnych w całości Spółdzielni.

Od powierzchni strychowej zakupionej na cele mieszkaniowe w okresie adaptacji pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki opłaty eksploatacji podstawowej naliczanej dla danej nieruchomości ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni oraz zgodnie z zawartą umową z użytkownikiem lokalu.

2. Odpis na fundusz remontów zasobów mieszkaniowych obciąża koszty gospodarki zasobów mieszkaniowych i obejmuje:

1) odpis na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych,

2) odpis na fundusz remontowy od lokali o innym przeznaczeniu,

3) odpis na fundusz remontowy od garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych ,

4) odpis na fundusz remontowy mienia Spółdzielni ( centralny fundusz remontowy)

5) inne zwiększenia funduszu określone szczegółowo w Regulaminie tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych w SM „Nadzieja”.

Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ustalany jest w wysokości nie mniejszej niż wynika to z wytycznych do planu gospodarczego Spółdzielni.

Zasady tworzenia funduszu i jego wydatkowania określa „ Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów SM „ Nadzieja „ uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Koszty dostawy gazu ,zakupu paliw gazowych dla celów domowych w przypadku wyposażenia budynku tylko w licznik zbiorczy,

4. Koszty dostawy wody wodociągowej i odbioru ścieków - zakupu wody dla celów domowych i do podgrzania wody dla celów ciepłej wody,

5. Koszty podgrzania wody - zakupu energii cieplnej w celu podgrzania wody zimnej

6. Koszty centralnego ogrzewania - zakupu energii cieplnej w celu ogrzewania mieszkań w oparciu o licznik ciepła zamontowany na węźle cieplnym,

7. Koszty utrzymania instalacji teletechnicznych obejmują koszty utrzymania zbiorowych instalacji teletechnicznych zapewniających sygnał RTV do lokali mieszkalnych,

8. Koszty wywozu odpadów komunalnych obejmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9. Inne koszty.

4

IV. Ustalenie opłat za użytkowanie lokali

§ 10

1. Podstawą do ustalenia wysokości opłat za używanie lokali stanowi roczny plan gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2. Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów dokonywana jest korekta nakładów oraz wysokości opłat za użytkowanie lokali. Zmiana opłaty następuje w formie wypowiedzenia zgodnie z Art. 4 ust.7 usm.

3. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.

4. Opłaty wnoszone przez członków, najemców, właścicieli nie będących członkami, powinny być uiszczane co miesiąc z góry do 15-go każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe przypisane osobom w spółdzielni

5. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi i właścicielowi do eksploatacji przydzielony lokal . W wypadku nabycia lokalu na wolnym rynku obowiązek uiszczania opłat powstaje od daty sporządzenia aktu notarialnego z zastrzeżeniem uregulowań podanych niżej.

Jeżeli postawienie nowego lokalu członkowi następuje przed 15 dniem danego miesiąca, opłata czynszowa wnoszona jest w pełnej wysokości za dany miesiąc , a gdy postawienie lokalu do dyspozycji następuje po 15 dniu danego miesiąca , opłatę za ten miesiąc wnosi się w wysokości 50 % składników kwoty miesięcznej .

Termin powstania i ustania obowiązku wnoszenia opłat dla najemców lokali ustala umowa najmu.

6. Od nie wpłaconych w terminie należności o których mowa w pkt.5 Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od naliczenia odsetek jak wyżej na pisemne wystąpienie członka po rozpoznaniu przyczyny nieterminowego wnoszenia opłat.

7. Członek nie może samowolnie potrącić swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.

§ 11

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub będący właścicielami lokali, pokrywają koszty wymienione w § 9 niniejszego regulaminu .Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni ponoszą opłaty wymienione w § 9 za wyjątkiem ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w wysokości odpowiadającej części opłaty mienia spółdzielni dot. opłaty wymienionej w par.9 ust. 1 pkt 1.

§ 12

1. Opłaty czynszowe wnoszone przez najemców lokali użytkowych ustalane są w drodze negocjacji lub konkursu ofert. Ponadto powinny one uwzględniać: stan techniczny i położenie budynku (np. centralne albo peryferyjne w dzielnicy, zabudowa zwarta albo wolnostojąca, lokal nowoczesny albo w starych zasobach) wyposażenie budynku i lokalu, powierzchnię oraz inne czynniki wpływające na obniżenie albo podwyższenie jego atrakcyjności.

2. Opłaty czynszowe wnoszone przez najemców lokali użytkowych nie mogą być niższe niż:

a. koszty własne Spółdzielni: bieżącej eksploatacji, administracji, konserwacji, utrzymania stanu technicznego budynku,

b. koszty wyłożone przez Spółdzielnię z tytułu świadczeń: dostawy wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, itp. wg ich wykazu imiennego wynikającego z indywidualnej umowy najmu.

5

§ 13

Opłaty jak niżej.:

1. za dostawę gazu,

2. za dostawę wody wodociągowej i odprowadzenie ścieków,

3. za dostawę energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody,

4. za dostawę energii cieplnej do lokali wyposażonych w instalacje CO,

5. za wywóz odpadów komunalnych,

są rozliczane wg poniższych zasad stosowanych w Spółdzielni, a w szczególności:

§ 14

Koszty dostawy gazu

1. W przypadku gdy w budynku zainstalowane są zbiorcze gazomierze fizyczną jednostką rozliczenia kosztów będzie m2 PU lokalu bez pomieszczeń przynależnych.

2. Okresem rozliczeniowym gazu jest rok kalendarzowy.

3. Podstawą ustalenia opłaty za gaz jest stawka ustalona decyzją Rady Nadzorczej Spółdzielni na podstawie sporządzonej kalkulacji.

§ 15

Zasady rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

1. Przy rozliczaniu kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w indywidualne wodomierze ustala się następujące zasady rozliczenia :

• w naliczeniu opłaty za 1 m3 wody ustala się zaliczkową miesięczną opłatę za zużycie wody zimnej w oparciu o średnią arytmetyczną zużycia za poprzednie pół roku kalendarzowego .

• rozliczenie tych opłat następuje na koniec czerwca i grudnia każdego roku kalendarzowego w oparciu o odczyty wodomierzy oraz w przypadku zmiany ceny m3 wody .

• woda zimna dostarczona do lokali rozliczana jest w oparciu o cenę 1m3 wody i odprowadzenia ścieków obowiązująca dla odbiorcy obejmującą koszty:

- opłaty stałej za wodomierz główny

- opłaty za dostawę wody

- opłaty za odprowadzenie ścieków

• różnice wynikające z sumy odczytów indywidualnych wodomierzy, a wodomierzem głównym rozlicza się w okresach półrocznych na dzień 30.06 i 31.12 danego roku proporcjonalnie do wysokości wskazań wodomierzy indywidualnych w poszczególnych lokalach objętych wodomierzem głównym wg. którego Spółdzielnia dokonuje rozliczenia wody z dostawcą.

2. Odczytów wodomierza dokonuje przedstawiciel Spółdzielni lub Zakładu prowadzącego administrację zasobów Spółdzielni.

3. W przypadku awarii wodomierza indywidualnego ( radiowego) u użytkownika nie kwalifikującej się do jego wymiany i nie powstałej z winy użytkownika Spółdzielnia dokona ponownego jego uruchomienia. Natomiast w przypadku awarii wodomierza nie nadającej się do jej usunięcia Spółdzielnia dokona jego wymiany na własny koszt, a do czasu jego zamontowania nalicza opłaty za ten okres przyjmując zużycie wody jako średnią miesięczną.

4. Przy rozliczeniu kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych nie wyposażonych w indywidualne wodomierze lub w lokalach w których zdemontowano wodomierze, a w budynku są zamontowane wodomierze, ustala się następujące zasady rozliczenia:

• w naliczeniu za wodę i odprowadzenie ścieków ustala się zaliczkową miesięczną

6

opłatę zużycia wody zimnej jako różnica pomiędzy sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w okresie rozliczeniowym a wskazaniem wodomierza głównego.

• rozliczenie tej opłaty następuje co pół roku w oparciu o odczyt wodomierza głównego na budynku oraz w przypadku zmiany ceny m3 wody.

§ 16

Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody.

1. Całkowity koszty dostawy energii cieplnej od dostawcy (MPEC S.A Tarnów) do ogrzania wody rozliczany jest z podziałem na:

a).Koszty stałe, na które składa się:

• opłata za zamówioną moc cieplną stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku/ów ( mocy zamówionej) i ceny 1 MW za moc zamówioną w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców,

• opłata za przesył, stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku/ów ( mocy zamówionej) i ceny 1 MW za przesył energii cieplnej w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców,

b).Koszty zmienne, na które składa się:

• opłata za dostarczone ciepło stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła w okresie rozliczeniowym wg wskazań ciepłomierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg. taryfy ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE

• opłata za przesył stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg. wskazań ciepłomierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg. taryfy ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE

2. Wszystkie budynki Spółdzielni - odbiorcy energii cieplnej w celu ogrzania wody użytkowej zaliczone są do grupy taryfowej nr S.1.I.

3. Odczytu wodomierza ciepłej wody dokonuje:

a) przedstawiciel Spółdzielni w obecności użytkownika lokalu dla tych lokali w których zamontowano wodomierze w lokalu bez możliwości odczytu radiowego.

b) przedstawiciel Spółdzielni drogą radiową dla tych lokali w których zamontowano wodomierze radiowe bez udziału użytkownika lokalu.

4. Użytkownik lokalu mieszkalnego, użytkowego, wyposażonego w instalację centralnej ciepłej wody wnosi co miesiąc w okresie od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego opłatę dwuczłonową na którą składają się:

a) opłata zaliczkowa zmienna za 1m3 wody naliczana jak w pkt 5.

b) opłatę stałą związaną z tzw. cyrkulacją wody naliczoną od lokalu, jak w pkt 6.

5. Wysokość zaliczki zmiennej na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody dla mieszkań i lokali użytkowych opomiarowanych w danej nieruchomości ustala się jako iloczyn wynikający ze zużycia wody ciepłej mierzonej wodomierzem w m3 i średniej ceny ogrzania 1 m3 wody wynikającej z sumy kosztów zakupu energii cieplnej jak w pkt. 1 b ustalonej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Ustala się, dwa okresy rozliczeniowe tj. na koniec czerwca i koniec grudnia, z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen energii i zużycia w okresach.

6. Wysokość opłaty stałej (tzw. Cyrkulacyjna) wynikającej z kosztów dostawy energii cieplnej do budynku ustala się w wysokości poniesionych kosztów zakupu i przesyłu mocy zamówionej jak w pkt 1.a podzieloną przez liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku wyposażonych w instalację centralnej ciepłej wody na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego.

7. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostanie zsumowana w m3 ilość zużytej ciepłej wody przez poszczególnych użytkowników lokali w ramach danego budynku. Następnie zostanie ona porównana z ilością zużytej wody przez poszczególnych użytkowników lokali w budynku w okresie rozliczeniowym.

7

8. Całkowity koszt dostawy ciepła do celów podgrzania wody w danym węźle ( budynku) za okres rozliczeniowy zostanie pomniejszony o stałe opłaty wymienione w pkt 1 a, następnie po podzieleniu go przez ilość zużytej ciepłej wody przez wszystkich użytkowników w budynku powstanie rzeczywisty koszt podgrzania 1 m3 wody

9. Ustalony koszt podgrzania 1m3 wody zostanie przemnożony przez ilość m3 zużytej ciepłej wody w danym lokalu i porównany z zaliczką wniesioną przez odbiorcę. Na tej podstawie wyliczona zostanie różnica podlegająca rozliczeniu z odbiorcą.

10. Ostateczne rozliczenie z użytkownikami za faktyczne zużycie ciepła w celu podgrzania wody w minionym okresie rozliczeniowym następować będzie w terminie do czterech miesięcy po zakończeniu roku.

11. W przypadku gdy suma opłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na ogrzanie wody dla poszczególnych grup odbiorców w tym okresie, nadwyżka ta zaliczana jest na poczet przyszłych opłat za mieszkanie, lokal użytkowy. Na indywidualny wniosek użytkownika nadpłata ta może być wypłacona użytkownikowi, o ile terminowo i systematycznie uiszczał należności za mieszkanie.

12. W przypadku gdy suma opłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym, jest mniejsza od poniesionych kosztów na ogrzanie wody dla poszczególnych grup odbiorców w tym okresie to użytkownik obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę . Brakująca kwota może być na prośbę użytkownika rozłożona na raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

§ 17

Ustalenie opłat i rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania .

Zasady ogólne.

1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się :

• powierzchnię użytkową lokali, w których zainstalowane są grzejniki CO. Nie wlicza się do powierzchni lokalu tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość ta wynosi od 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej lub większej od 220 cm zalicza się w 100%.

• powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników CO a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych /np. przedpokój, łazienka, wc itp. / i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną centralnie.

2 Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie:

• balkonów, logii, tarasów, klatek schodowych, strychów, pralni i suszarni domowych, pomieszczeń na wózki dziecinne,

• powierzchni piwnic przynależnych do lokali mieszkalnych i użytkowych, jeśli brak tam instalacji CO i nie mogą być ogrzewane pośrednio ciepłem z przyległych pomieszczeń.

Ustalenie opłat za centralne ogrzewanie

1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację centralnego ogrzewania wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty z tytułu centralnego ogrzewania w okresie od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego.

2. Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę zajmującą lokal spółdzielczy na podstawie: spółdzielczego prawa do lokalu , właściciela lokalu, najemcy, jak również osoby bez tytułu prawnego do lokalu.

8

3. Wysokość zaliczek za dostawę energii cieplnej do budynków wyposażonych w podzielniki kosztów ustala się indywidualnie na każdy budynek.

4. Opłaty zaliczkowe na centralne ogrzewanie ustala Zarząd Spółdzielni w formie stawki na m2 powierzchni użytkowej mieszkania w oparciu o analizę kosztów dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym, po uwzględnieniu przewidywanego zużycia ciepła i obowiązujących stawek taryfowych za energię cieplną zatwierdzonych przez URE.

5. Opłaty mogą zostać zmienione w przypadku zmiany warunków dostawy ciepła mających wpływ na wysokość kosztów, np. zmiany stawek taryfowych, zwiększenia zużycia ciepła na skutek dłuższego sezonu grzewczego lub niższych temperatur w porównaniu z przewidywanych przy ustalaniu poprzednich opłat .

Zmianę wysokości opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie wprowadza Zarząd Spółdzielni.

6. Koszty centralnego ogrzewania zużyte w lokalach wykorzystywanych na potrzeby własne Spółdzielni, ustalone wg zasad niniejszego regulaminu obciążają wraz z podatkiem VAT koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują:

• całkowite koszty zakupu energii cieplnej u dostawcy ciepła,

• koszty wymiany podzielnika elektronicznego na nowe po okresie działania określonym przez producenta,

• koszty odczytu i rozliczenia ciepła

2. Całkowite koszty zakupu energii cieplnej u dostawców energii obejmują:

a).Opłatę stałą, na którą składa się:

• opłata za moc zamówioną stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepłą dla danego budynku ( mocy zamówionej) i ceny 1 MW za moc zamówioną w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców,

• opłata za przesył, stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku ( mocy zamówionej) i ceny 1 MW za przesył energii cieplnej w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców,

b).Opłatę zmienną, na którą składa się:

• opłata za dostarczone ciepło stanowiącą iloczyn dostarczonego ciepła w sezonie grzewczym wg wskazań ciepłomierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg. taryfy ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE,

• opłata za przesył stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg. wskazań ciepłomierza na węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg. taryfy ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE,

• opłata za nośnik ciepła stanowiąca iloczyn liczby m3 wody uzupełniającej instalację centralnego ogrzewania i taryfowej stawki za 1 m3 nośnika ciepłą zatwierdzonej przez Prezesa URE.

Zasady eksploatacji podzielników kosztów c.o.

1. Elektroniczne podzielniki kosztów „dwuczujnikowe” działają na zasadzie elektronicznej rejestracji różnicy temperatury między temperaturą przy grzejniku a temperaturą pomieszczenia. Podzielnik przemienia tą wartość na dokładnie określony wynik odczytu w jednostkach niemianowanych, które stanowią podstawę wyliczenia kosztów ogrzewania w jednostkach niemianowanych, które stanowią podstawę wyliczenia kosztów ogrzewania. Wartości te odczytane w poszczególnych mieszkaniach są danymi wyjściowymi do ustalania części kosztów zużycia ciepła dla danego mieszkania lokalu

9

użytkowego wg zasad jak niżej.

2. Podzielniki kosztów c.o nie powinny być narażone na żadne uszkodzenia mechaniczne. Każda próba manipulacji w położeniu podzielnika na grzejniku traktowana będzie jako umyślne spowodowanie uszkodzenia.

W takim przypadku mieszkanie rozliczane będzie jako nieopomiarowane.

3. Za lokale nie opomiarowane w budynkach rozliczanych wg podzielników kosztów c.o uważa się lokale, w których:

 Nie zostały zamontowane podzielniki kosztów na wszystkich grzejnikach podlegających opomiarowaniu ( brak dostępu do grzejnika, brak zgody użytkownika ,

na montaż, nieobecność użytkownika w lokalu w czasie montażu podzielników),

 Odmówiono podpisu karty odczytu po wykonaniu sprawdzenia komisyjnego,

 Nie dokonano odczytu komisyjnego z uwagi na brak zgody użytkownika na odczyt,

 Nieobecność użytkownika podczas przeprowadzania odczytów ( podczas odczytów uzupełniających),

4. Odczytów radiowych podzielników kosztów dokonują po zakończeniu okresu rozliczeniowego do 15 stycznia następnego roku pracownicy firmy rozliczającej, posiadający upoważnienie Zarządu Spółdzielni. Odczyt dokonywany jest na dzień 31grudnia.

5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego lub użytkowego poprzez przekazanie lokalu nowemu użytkownikowi, wszystkie koszty związane z dostawą energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania z tytułu rozliczenia, pokrywa nowy użytkownik.

6. W przypadku przekazania lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez dotychczasowego użytkownika do dyspozycji Spółdzielni, firma rozliczająca lub pracownik Spółdzielni, dokonuje pośredniego odczytu podzielników kosztów c.o.

7. Ostateczne rozliczenie z użytkownikami za faktyczne zużycie ciepła w lokalach wyposażonych w podzielniki kosztów w minionym okresie rozliczeniowym następować będzie w terminie do czterech miesięcy po zakończeniu roku.

8. Rozliczenia, sporządzone przez firmę rozliczającą, użytkownicy otrzymują na piśmie.

9. Dopuszcza się rozliczenie ryczałtowe kosztów centralnego ogrzewania wg. zasady poniesienia kosztów w oparciu o pełną wartość wnoszonych zaliczek w miesiącach w których dochodziło do wymiany podzielników kosztów c.o. w danym budynku

Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia podzielnika kosztów c.o

1. Rodzaje uszkodzeń podzielników:

• uszkodzenie mechaniczne podzielnika

• uszkodzenie plomby zabezpieczającej

 podważenie podkładek mocujących i śrub,

• jakiekolwiek zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonane bez zgody Spółdzielni

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielnika przez użytkownika lokalu , jest on zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym firmy rozliczeniowej za pośrednictwem Spółdzielni. Fakt ten wraz z określeniem rodzaju uszkodzenia zostanie odnotowany w protokole.

3. Koszty wymiany podzielnika poniesie lokator lub użytkownik lokalu a rozliczenie będzie przeprowadzone jak dla mieszkań nieopomiarowanych.

10

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w przypadku zastosowania podzielników elektronicznych z rejestracją temperatury wewnątrz lokalu.

1. Całkowite koszty centralnego ogrzewania w budynku rozliczanego według podzielników kosztów podlegają podziałowi na użytkowników lokali wg. poniższych zasad:

• 50% łącznych kosztów stanowiących tzw. koszty stałe rozlicza się na poszczególne lokale wg ich powierzchni ogrzewanej centralnie

• 50 % łącznych kosztów rozlicza się na poszczególne lokale w proporcji:

25% wg wskazań podzielników kosztów na grzejnikach w tych lokalach po skorygowaniu współczynnikami korekcyjnymi dla poszczególnych lokali w zależności od ich usytuowania,

25% wg średniej temperatury otoczenia zarejestrowanej przez podzielnik w całym okresie rozliczeniowym ( w okresie w którym dostarczane jest ciepło). Średnia temperatura z mieszkania ( czyli średnia wartość z wyliczonych przez podzielniki temperatur) zostaje pomnożona przez powierzchnię danego lokalu. Ustalony procent kosztu temperatury otoczenia jest dzielony przez sumę wszystkich jednostek temperatury otoczenia i stanowi koszt przypadający na jedną jednostkę.

2. Wysokość współczynników korekcyjnych dla poszczególnych lokali w budynku została ustalona na podstawie dokumentacji technicznej budynku .

Koszty łączne, o których mowa wyżej obejmują całkowite koszty ogrzewania budynku, w tym koszt pobranego ciepła poza lokalem przez grzejniki w korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku, oraz ciepła zużytego w wyniku strat na pionach i poziomach instalacji.

3. Dla lokali nie opomiarowanych w danym budynku, rozliczenia kosztów dokonuje się na podstawie mieszkania opomiarowanego o najwyższym zużyciu ciepła w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej.

4. Do kosztów ogrzewania ustalonych jak wyżej dolicza się koszty obsługi systemu:

• koszty odczytu,

• dokonania rozliczenia z indywidualnymi użytkownikami w wysokości wynikającej z podpisanej umowy z firmą rozliczającą.

5. W przypadku zmiany użytkownika mieszkania obejmujący lokal przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu kosztów centralnego ogrzewania.

6. Ostateczne rozliczenie z użytkownikami za zużycie ciepła w lokalach w minionym okresie rozliczeniowym następować będzie w terminie do czterech miesięcy po zakończeniu roku. Rozliczenia te użytkownicy otrzymają na piśmie wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni.

7. W przypadku gdy suma opłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym przewyższa koszty poniesione na centralne ogrzewanie w tym okresie, nadwyżka ta zaliczana jest na poczet przyszłych opłat za mieszkanie. Na indywidualny wniosek użytkownika nadpłata ta może być wypłacona użytkownikowi, o ile terminowo i systematycznie uiszczał należności za mieszkanie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

8. W przypadku gdy suma opłat zaliczkowych w okresie rozliczeniowym, jest mniejsza od poniesionych kosztów na c.o. w tym okresie to użytkownik obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia. Brakująca kwota może być na prośbę użytkownika rozłożona na raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Spółdzielni.

Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczące rozliczeń CO.

1. Reklamacje wyłącznie pisemne dotyczące rozliczeń z ostatniego okresu rozliczeniowego odbiorcy posiadający tytuł prawny do lokalu mogą składać do Spółdzielni w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania rozliczenia za dany okres rozliczeniowy. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11

2. W terminie do 7 dni od daty otrzymania reklamacji od odbiorcy, Spółdzielnia przekazuje ją do firmy, która w terminie do 21 dni od jej otrzymania dokonuje:

1) Odczytu kontrolnego podzielników kosztów i sporządza na tą okoliczność protokół, który powinien być podpisany przez odbiorcę.

2) Merytorycznego rozpatrzenia podnoszonych zarzutów oraz wydaje pisemne rozstrzygnięcie i przesyła je na adres Spółdzielni za potwierdzeniem odbioru z kopią do odbiorcy składającego reklamacje.

3. Odbiorcy służy prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia firmy, do złożenia odwołania do zarządu. Odwołania wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane

4. Zarząd obowiązany jest do rozstrzygnięciu odwołania w terminie do 30 dni od jego otrzymania.

5. Złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od uiszczenia pełnej kwoty wynikającej z rozliczenia kosztów c.o dla jego lokalu.

6. Spółdzielnia może dochodzić w Sądzie właściwym dla siedziby Spółdzielni kwoty zaległości wynikającej z rozliczenia kosztów c.o po zakończeniu procedury reklamacyjnej tj. po podjęciu decyzji przez Zarząd.

§ 18

Zasady rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych.

1. Koszty wywozu odpadów komunalnych obejmują:

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Koszt zakupu (dzierżawy) pojemników do wywozu odpadów komunalnych

 Koszt czyszczenia – dezynfekcji pojemników

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się ze stawki opłaty wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie dla zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych ( selektywne lub nieselektywne) razy ilość osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym, zgodnie z deklaracją złożoną do Zarządu Dróg i komunikacji Urzędu miasta Tarnowa.

3. Wysokość kosztu zakupu (dzierżawy) oraz czyszczenie – dezynfekcji pojemników uzależniona jest od ustalonego kosztu w/w usługi z Zarządem Dróg i komunikacji Urzędu miasta Tarnowa, względnie podmiotem odbierającym odpady komunalne.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Tracą moc „ zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 19.02.2013r Nr 2/2013.

 

2. Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 81/2017 z dnia 19.12.2017r z mocą obowiązywania od 1.01.2018r.

 

 

 

 

 

 

2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja" w Tarnowie - www.smnadzieja.okay.pl.
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.